Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘sveikata’

Šiandien Europos Parlamente svarstant Naujų maisto produktų reglamentą EP Europos liaudies partijos (PPE) frakcijos posėdyje išsakiau poziciją, jog maisto produktai, pagaminti iš klonuotų gyvūnų neturėtų patekti į ES rinką.

Svarstytu reglamentu siekiama nustatyti naujų maisto produktų tiekimo į ES rinką taisykles kartu užtikrinant aukštus žmonių sveikatos, gyvūnų gerovės reikalavimus, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį bei vidaus rinkos veikimą.

Manau, kad maisto produktai, pagaminti iš klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių, neturėtų būti įtraukti į šį reglamentą, o atsižvelgiant į problemos daugialypiškumą ir nuomonių įvairovę, Europos Komisija dėl klonuotų gyvūnų naudojimo maisto pramonei turėtų pateikti atskirą pasiūlymą, kuris Europos Parlamente būtų atskirai svarstomas.

Net ir tuo atveju, jei būtų leista vartoti klonuotą mėsą, kiltų aibė kitų problemų, tokių kaip ženklinimas, vartotojų saugumo užtikrinimas ir klonuotų gyvūnų palikuonių naudojimas ir kt. Ar gamintojai ir vartotojai yra tam pasirengę? Pirmiausia, gyvūnų klonavimo poveikis maistui ir vartotojų sveikatai nėra pakankamai ištirtas, o antra, tam tikras išvadas daryti leidžia ir informacija, kurią pateikę mokslininkai: klonuoti gyvūnai turi tendenciją sirgti ir dažniau neišgyvena. Antra vertus, neturėtume pamiršti, jog masinis gyvūnų klonavimas gali sumažinti jų genetinę įvairovę, o tai savo ruožtu padidintų sergančių gyvūnų skaičių ir mažintų pasitikėjimą Europos žemės ūkio produkcija.

Išsakydama tokį požiūrį visgi manau, kad moksliniai tyrimai šioje srityje turi būti tęsiami, tačiau visų pirma turi būti galvojama apie žmogaus sveikatą, etinius dalykus ir ekonominiai rodikliai neturėtų būti lemiami.

Kalbant grynai apie rinką, reikia pastebėti ir tai, kad klonuotų gyvūnų mėsa nesukuria pridėtinės vertės – mėsos pasiūla Europos Sąjungoje yra panankama ir nėra prasmės ją pildyti klonuotais produktais.

Svarstant šį klausimą neturėtų būti pamiršti ir klonavimo etiniai aspektai: mūsų politinė grupė sieja save su krikščioniškosiomis vertybėmis ir žmonės, kurie mumis pasitikėjo, nori, kad tomis vertybėmis ir būtų vadovaujamasi priimant svarbiausius sprendimus.

Read Full Post »

Šią savaitę Briuselyje Europos Parlamento nariai darbavosi komitetuose. ENVI (Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete) šią savaitę diskutuota apie farmakologinį budrumą dėl vaistų, glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą organų donorystės ir transplantacijos srityje, pandemijos (H1N1) valdymą Europos Sąjungoje 2009 m., informacijos apie maistą teikimą vartotojams ir daugybę kitų aktualių temų, reikiamų sprendimų, aptarta ir EP delegacijos JT klimato kaitos konferencijoje ataskaita.

Komitete pasikeista nuomonėmis su šį pusmetį ES pirmininkaujančios Ispanijos Sveikatos ministe Trinidada Jiménez bei Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministre Elena Espinosa.

Komitete apsilankiusios Ispanijos sveikatos ministrės teiravausi, ar Ispanija savo pirmininkavimo laikotarpiu yra numačiusi į farmacijos teisės aktų paketą įtraukti daugiau pacientus ginančių nuostatų, kolegos  domėjosi  donorystės, organų transplantacijos, pacientų mobilumo ir jų teisių užtikrinimo, sveikatos saugos abipus sienos  aktualijomis.

Pasak ministrės Trinidados Jiménez, pirmininkavimo laikotarpiu Ispanijos prioritetinėmis sritimis sveikatos srityje bus organų donorystė ir transplantacija, farmacijos teisės aktų paketas ir maisto saugos reikalai.

Ministrės teigimu, kuriant ir plėtojant vieningą Europos sveikatos erdvę, kuri piliečiams užtikrintų saugių ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, svarbu remtis universalumo, lygybės ir solidarumo principais.

Aplinkos apsaugos ir žemės ūkio ministrė Elena Espinosa atkreipė dėmesį, jog šioje srityje Ispanija labiausiai rūpinsis darbo tąsa prie Kopenhagos viršūnių susitikimo rezultatų, nes norima, kad tarp valstybių būtų pasiektas įpareigojančio susitarimo, kuris realiai įtakotų pasaulio emisijų mažinimą. Kiti prioritetai apims biologinės įvairovės, dirvožemio, oro kokybės politiką.

Read Full Post »

Šiandien Strasbūre vykusiame plenariniame posėdyje prancūzų filmui „Sveiki atvykę“ buvo įteikta 2009 m. LUX kino premija. Vakarinėje posėdžio dalyje vyko diskusijos dėl ES plėtros, priimta rezoliucija dėl klimato kaitos ir Kopenhagos susitarimo, europarlamentarai taip pat siūlo plėsti nerūkymo erdves ir parengti moterų apsaugos nuo prievartos veiksmų planą.

Plenarinėje sesijoje priimta rezoliucija (516 balsų už, 92 prieš, 70 susilaikė) dėl klimato kaitos ES šalių vyriausybių vadovai raginami parodyti politinę valią, kad gruodį Kopenhagoje vyksiančioje klimato kaitos konferencijoje būtų pasiektas ryžtingas ir teisiškai įpareigojantis susitarimas stabdyti klimato kaitą. Rezoliucija Europos Parlamento nariai kviečia sutarti dėl privalomų išlakų mažinimo įsipareigojimų išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, finansinių išteklių skyrimo bei sankcijų už įsipareigojimų nesilaikymą.

Žodinių klausimų su debatais metu aptartas aplinkos be tabako dūmų klausimas. Pasisakydama plenariniame posėdyje išsakiau pritarimą pozicijai ir rekomendacijoms, jog turėtų būti pradėtos taikyti priemonės, skirtos stebėti, ar visoje Europos Sąjungoje užtikrinama aplinka be tabako dūmų. Daugelis Europos Parlamento narių sutarė, kad būtina užtikrinti keitimąsi pažangiąja patirtimi šiuo klausimu.

Šiems siekiams pritarė ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, atkreipdamas dėmesį, kad tabakas vienareikšmiškai lieka didžiausia ankstyvos mirties ir ligų priežastimi Europos Sąjungoje.

Rytoj Strasbūro sesijoje nemažiau aktualijų – tai ir „Google“ vykdomas pasaulio knygų paveldo skaitmenimo projektas, ir rezoliucijos dėl aplinkos be tabako, dėl smurto prieš moteris panaikinimo, diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų Nikaragvoje, Laose, Vietname bei Kinijoje.

Read Full Post »